Jaarvergadering & uitbreiding bestuur

Op 19 oktober jl. is de Jaarlijkse Algemene Vergadering van AKC Blauw-Wit gehouden. De vergadering had een goede opkomst en er werd eerst een moment van stilte ingelast voor de leden die ons het afgelopen jaar helaas ontvallen zijn.

Aan de hand van de door de meeste commissies en het bestuur ingediende verslagen werd vervolgens het afgelopen jaar besproken. Daarbij is stilgestaan bij de belangrijkste sportieve hoogtepunten en de grote inzet van alle vrijwilligers bij de vereniging. In het bijzonder is ook Leo van Heuzen bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de club. Leo is al jaren Lid van Verdienste en het grootste deel van zijn leven vrijwilliger in allerlei functies. In het recente verleden heeft hij het G-Korfbal en Tennis bij Blauw-Wit opgericht en nu de tennisafdeling als een huis staat was de tijd gekomen om af te treden als voorzitter van de tenniscommissie.

Tegelijk is besproken dat we nog altijd kampen met een tekort aan leden die meedoen. Zonder de inzet van iedereen komen we als vereniging niet voldoende vooruit. En iedereen die dit nu leest en nog geen rol heeft binnen de club wordt dringend aangemoedigd even te mailen naar ikhelpmee@akcblauwwit.nl . Geef daarbij gerust aan wat je kan/wil zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Naast de verslagen van de commissies en bestuur heeft onze penningmeester Wim van der Laan jr. de financiën van het afgelopen jaar uitvoerig toegelicht. Aansluitend heeft Jantinus Wiggerink namens de kascommissie verslag gedaan van de door de commissie weer uitgevoerde kascontrole en heeft hij de vergadering geadviseerd het bestuur decharge te verlenen, hetgeen vervolgens is verleend.

Vervolgens hebben de twee kandidaat-bestuursleden, Martina Leons en René Korff, zichzelf kort geïntroduceerd en is aan de vergadering voorgesteld hen tot nieuwe bestuursleden te kiezen. Hiervoor was unanieme steun en hiermee zijn zij beide toegetreden tot het bestuur. Het bestuur prijst zich zeer gelukkig met deze versterking en ziet het nieuwe verenigingsjaar mede hierdoor met nog meer vertrouwen tegemoet.

Na de verkiezing zijn de doelstellingen besproken die het bestuur heeft geformuleerd voor de komende jaren.  Hierbij zijn ook de nodige vragen van leden besproken, onder meer ten aanzien van het vrijwilligersbeleid, de communicatie en initiatieven rond duurzaamheid. Daarnaast is de aanstaande nieuwe website kort gepresenteerd.

Wim van der Laan jr. heeft vervolgens de begroting voor het nieuwe jaar besproken, en daarbij stilgestaan bij de grootste uitdagingen op financieel gebied en de zaken waaraan vanuit financieel oogpunt het hardst gewerkt moet worden. Hierop volgend is de kascommissie voor het komende jaar gekozen. Deze zal in dezelfde samenstelling doorgaan.

Wij danken alle leden die aanwezig waren voor hun betrokkenheid en voor alle vragen en suggesties.

Edgar Tijhuis
namens het bestuur