Stage onderzoek Vrijwilligersbereidheid

22-02-2015

Afgelopen maanden heeft Thalia Korff bij onze vereniging stage gelopen voor haar studie Sport Management & Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Thalia heeft onderzoek gedaan naar de bereidheid om vrijwilligerswerk binnen Blauw-Wit te doen. Onlangs heeft Thalia de resultaten gepresenteerd aan leden van bestuur en van de jeugdcommissie. Wij zijn erg blij de resultaten van het onderzoek en gaan kijken hoe we de aanbevelingen binnen onze verenigingen kunnen uitvoeren. In onderstaand pdf-bestand lees je een samenvatting.

Hieronder vind je de ervaringen van Thalia over haar stageperiode.

Terugblik stageperiode BW

Zoals waarschijnlijk iedereen nu wel weet, heb ik het afgelopen half jaar stage gelopen bij Blauw-Wit. Ik heb in deze tijd onderzoek gedaan naar de vrijwilligersbereidheid binnen de vereniging. Maandag 9 februari jl. heb ik de resultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, gepresenteerd aan een deel van het bestuur en een aantal mensen die betrokken zijn bij de jeugd, Herman Bruins, Fransje Christiaanse, Stephan Evertsen, Priscilla Cornelissen en Romee Robijns.

Voor de gedetailleerde resultaten verwijs ik u graag naar bijgaande samenvatting. In grote lijnen heeft het onderzoek laten zien dat onze vereniging veel vrijwilligerspotentieel heeft, maar dat dit nog niet goed wordt benut. Dit komt aan de ene kant doordat leden simpelweg niet weten dat er sprake is van een tekort aan handjes en voetjes, maar aan de andere kant ook omdat niet duidelijk is wat taken inhouden, hoeveel tijd deze in beslag nemen en welke verantwoordelijkheden eruit voortvloeien.

In de afgelopen periode heb ik veel geleerd. Ik heb mij verdiept in de structuur van de vereniging om hier inzicht in te krijgen. Ik ben hierbij ondersteund door Casper Boom, mijn stagebegeleider.  Ik wist niet dat er zoveel nodig was om een vereniging draaiende te houden en ik heb dan ook zeer veel respect voor de mensen die hier hun vrije tijd aan besteden. Ik heb de stage als zeer leuk ervaren!

Na de presentatie heb ik de onderzoeksresultaten overhandigd aan de aanwezige bestuursleden. De resultaten worden meegenomen in een traject waarbij gezocht gaat worden naar meer vrijwilligers. Want eerlijk is eerlijk, een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers!

Dat mijn stage nu is afgesloten, betekent niet dat ik niet meer te zien zal zijn bij de vereniging. Ik zal  nog verschillende taken op mij nemen om een vervolg te geven aan mijn stageopdracht.

Sportieve groet,

Thalia Korff

samenvattingonderzoek(1).pdf