Edgar Tijhuis | Voorzitter Blauw-Wit

Tijdens de JAV op 15 september jl. is er een vacature voor de functie van voorzitter ontstaan. De vergadering heeft het bestuur tijdens deze vergadering een mandaat gegeven op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter.
Dat proces is voortvarend ter hand genomen en na diverse gesprekken heeft het bestuur ook externe ondersteuning ingeschakeld. In dat verband zou a.s. maandag een eerste brainstormsessie met daarvoor uitgenodigde personen (leden en externen) onder externe begeleiding plaatsvinden.
 
Deze sessie zal echter niet behoeven door te gaan , omdat het bestuur , na verschillende gesprekken, er in is geslaagd een kandidaat voorzitter te vinden.
Het bestuur stelt hierbij als kandidaat voor de functie van voorzitter van de A.K.C. Blauw-Wit:

Edgar Tijhuis (41)

Edgar Tijhuis is zelfstandig ondernemer in Amsterdam en kent Blauw-Wit goed als vader van (ondertussen) vier jeugdleden in de F. E en D. Hij is vanaf 2012 betrokken bij onze vereniging en is heel enthousiast over de prestaties van onze vereniging in brede zin!
Wij zijn erg verheugd over het feit dat wij na ongeveer twee maanden een kandidaat in Edgar Tijhuis kunnen stellen waar wij veel vertrouwen in hebben.
Met betrekking tot de formele afwikkeling van deze kandidaatstelling en de daarop volgende benoeming het volgende:
Op grond van de statuten heeft elk lid, tot drie weken na deze publicatie het recht bezwaren te maken tegen de voorgenomen benoeming, dan wel zich zelf alsnog kandidaat te stellen door middel van een schriftelijke melding aan het bestuur. Het bestuur zal als er geen bezwaren worden gemeld overgaan tot definitieve benoeming of, in geval van tegenkandidaten, overgaan tot uitschrijving van nieuwe verkiezingen.
Het bestuur