Huisregels Ziggodome

06-04-2017

We zijn a.s. zaterdag met zijn allen te gast in Ziggodome en laten we er vooral een mooi feestje van maken met alle supporters. Wij vragen jullie aandacht voor de huisregels die in Ziggodome gelden.

Huisregels Ziggo Dome
Het is verboden dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wc-papier, confetti, wapens, giftige, (licht brandbare) of (licht) explosieve materialen en voorwerpen, die gevaar opleveren voor spelers en bezoekers, mee te nemen op straffe van inbeslagname.

 • Blokkeer geen paden, uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.
 • Er geldt een algeheel rookverbod.
 • Handhaving en toezicht ook vanuit de club op haar eigen leden in het kader van de NIX-campagne.
 • Bezoekers die in staat van dronkenschap zijn of worden geacht en/of onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang ontzegd.
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen en/of te nuttigen.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie het speelveld te betreden.
 • De bezoekers kunnen worden vooraf gefouilleerd. Aan degene die zich daaraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd.
 • Toeschouwers zijn verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.
 • Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van de evenementenlocatie.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • Overtreding van rookverbod wordt direct op persoon of club verhaald.
 • Het is verboden om de speelvloer zonder toestemming te betreden.
 • Het is verboden om tegen de LED-boarding aan te staan of er over heen te klimmen c.q. stappen.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

Sancties
Bezoekers die op enigerlei wijze in strijd handelen met het in deze Huisregels bepaalde, kunnen door stewards, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers en/of ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang worden geweigerd of worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.